ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA

 • U p r a v n i o d b o r –
  Broj: 1- 3410 /2024.
  Dana: 27.05.2024. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 27.05.2024.godine donio je Odluku br. 1-3409-9/24 na osnovu koje

S A Z I V A
XHVII redovnu Skupštinu akcionara Zavoda za izgradnju a.d.Banja Luka

XHVII redovna Skupština akcionara će se održati dana, 28.06.2024. godine (PETAK), u prostorijama uprave Društva, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 • predsjednika Skupštine akcionara
 • Komisije za glasanje
 • dva ovjerivača zapisnika
 • zapisničara
 1. Izvještaj Komisije za glasanje
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa HI vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 14.07.2023. godine,
 3. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluka Upravnog odbora br.1-2949-2/23 od 04.09.2023. godine i br.1-2949-3/23 od 04.09.2023.godine,
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka za 2023.godinu,
 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Zavoda, za period I-XII 2023.godine, sa
 • Note – zabilješke uz Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za 2023.godinu
 • Izvještajem o popisu sredstava i izvora sredstava Zavoda na dan 31.12.2023.godine
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izvještaja Zavoda za 2023.godinu,
 2. Razmatranje i usvajanje Programa rada Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka za 2024.godinu,
 3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024.godinu,
 4. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora,
 5. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana, 01.07.2024. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Materijali za sjednicu Skupštine biće dostupni u kancelariji br. 415/ četvrti sprat , poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara u vremenu od 08.00 do 11.30 časova. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj.stanjem na dan 18.06.2024.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati ovjerenu pismenu punomoć za zastupanje. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine.Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije jedan dan prije održavanja Skupštine.

UPRAVNI ODBOR
Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka