ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA
– U p r a v n i o d b o r –
Broj: 1-1330/2022.
Dana: 27.05.2022.godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 27.05.2022.godine donio je Odluku br. 1-1308-8/22 na osnovu koje

S A Z I V A
XHV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.06.2022. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1.Izbor radnih tijela Skupštine:
– predsjednika Skupštine akcionara
– Komisije za glasanje
– dva ovjerivača zapisnika
– zapisničara
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa HHIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2021. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za 2021.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Zavoda, za period I-XII 2021.godine, sa
– Note-zabilješke uz Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za 2021.godinu
– Izvještajem o popisu sredstava i izvora sredstava Zavoda na dan 31.12.2021.godine
– Izvještajem o pošisu sredstava i izvora sredstava Stambenog fonda Grada Banja Luka za 31.12.2021.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji
Finansijskog izvještaja Zavoda za 2021.godinu
7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka za 2022.godinu
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022.godinu
9. Razno

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 01.07.2022. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima u kancelariji br. 415/ četvrti sprat , poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 30.06.2022. godine od 08.00 do 11.30 časova. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj.stanjem na dan 20.06.2022.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica. Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.

UPRAVNI ODBOR