Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka ostvaruje svoju funkciju preko Direktora i organizacionih jedinica – sektora i službi.

Zavod za izgradnju organizovan je u tri sektora u okviru kojih su formirane službe kao niži organizacioni dijelovi, i to:

Tehnički sektor

 • Služba za opremanje zemljišta i pripremu programa
 • Služba za pripremu investicija
 • Služba za realizaciju investicija
 • Služba za tehnički prijem i kontrolu tehničke dokumentacije
 • Služba za održavanje stanova

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
 • Služba za naplatu naknada
 • Služba za informacioni sistem

Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova

 • Služba za opšte i kadrovske poslove
 • Služba za imovinsko-pravne poslove

Sektor za razvoj

Kvalifikaciona struktura radnika

U Zavodu za izgradnju zaposleno je 107 radnika sa sljedećom kvalifikacionom strukturom:

Kvalifikaciona struktura radnika Zavoda za izgradnju

Visoka stručna sprema – 52

 • diplomirani inženjer građevine – 17
 • dilpomirani inženjer arhitekture – 6
 • dilpomirani inženjer elektrotehnike – 5
 • dilpomirani inženjer mašinstva – 4
 • dilpomirani inženjer geodezije – 1
 • diplomirani ekolog – 1
 • diplomirani turizmolog – 1
 • diplomirani ekonomista – 7
 • diplomirani pravnik – 9
 • diplomirani informatičar – 1
 • diplomirani menadžer medija – 1

Viša stručna sprema – 14

 • inženjer građevine – 3
 • inženjer mašinstva – 1
 • ekonomista – 6
 • pravnik i dr. – 5

Srednja stručna sprema – 35

 • građevinski i arhitektonski tehničar – 9
 • mašinski tehničar – 3
 • elektro tehničar – 3
 • ekonomski tehničar – 12
 • gimnazija – 1
 • geodetski tehničar – 4
 • poljoprivredni tehničar – 2
 • trgovinski tehničar – 1

VK radnici – 1

KV radnici – 3

Niža stručna sprema – 2