XHVII redovna Skupština akcionara  Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA U p r a v n i o d b o r -Broj: 1- 3410 /2024.Dana: 27.05.2024. godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 27.05.2024.godine donio je Odluku br. 1-3409-9/24 na osnovu koje S A Z I V AXHVII redovnu Skupštinu akcionara Zavoda za izgradnju a.d.Banja Luka XHVII redovna Skupština akcionara će se održati dana, 28.06.2024. godine (PETAK), u prostorijama uprave Društva, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova.Za Skupštinu se predlaže sljedeći: D N E V N I R E D Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika [...]