ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d.
BANJA LUKA
– U p r a v n i o d b o r –
Broj: 1- 1555 /2020.
Dana:25.05.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 25.05.2020.godine donio je Odluku br. 1-1541-7/20 na osnovu koje

S A Z I V A
XHIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.06.2020. godine (UTORAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
– predsjednika Skupštine akcionara
– Komisije za glasanje
– dva ovjerivača zapisnika
– zapisničara
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.11.2019. godine.
4. Donošenje Odluke o razrješenju i Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za 2019.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Zavoda, za period I-XII
2019.godine, sa
– Note-zabilješke uz Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za 2019.godinu
– Izvještajem o popisu sredstava i izvora sredstava Zavoda na dan 31.12.2019.godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji
Finansijskog izvještaja Zavoda za 2019.godinu
8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka za
2020.godinu
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020.godinu
10. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 03.07.2020. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće objavljeni na oglasnoj tabli Zavoda, a isti će biti dostupni svim akcionarima u kancelariji br. 415/četvrti sprat , poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 30.06.2020. godine od 08 do 12 časova. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj.stanjem na dan 20.06.2020.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica. Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.

UPRAVNI ODBOR