Zavodu za izgradnju, kao specijalizovana i ovlaštena ustanova, za Zajednice etažnih vlasnika (ZEV) obavlja ove poslove:

 • zastupanje ZEV pred sudovima i organima uprave, za što je potrebna posebna stručnost (pravni fakultet i položen pravosudni ispit),
 • obavljanje računovodstvenih poslova za ZEV, izrada polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom poslovanju zgrade, a za šta je potrebna posebna stručnost i ovlaštenje (certifikat),
 • kumuliranje sredstava na jednom mjestu što omogućava blagovremenu i efikasnu intervenciju.

Osnovni zadaci koji stoje pred etažnim vlasnicima stanova su slijedeći:

 • konstituisanje skupštine etažnih vlasnika i izbor predsjednika,
 • izbor upravnog odbora, ako tako Skupština odluči
 • izbor lica odgovornog za zastupanje i predstavljanje zgrade,
 • donošenje odluke o načinu upravljanja zgradom,
 • zaključivanje ugovora sa specijalizovanim pravnim licem o obavljanju poslova upravljanja zgradom.

Tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrade obuhvata:

 • servisiranje liftova,
 • održavanje instalacija za zajedničko osvjetljenje,
 • održavanje instalacija centralnog grijanja,
 • krečenje zajedničkih prostorija,
 • održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi,
 • održavanje elektroinstalacija,
 • održavanje instalacija za gašenje požara i dr.

Investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade obuhvata:

 • krovne konstrukcije i druge konstruktivne elemente zgrade,
 • krovni pokrivač sa njegovim sadržajima,
 • liftove (kućica, okno, instalacije, uređaji),
 • oluke (cijevi i drugi elementi),
 • vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
 • elektroinstalacije zgrade,
 • instalacije centralnog grijanja,
 • horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju, i dr.

Kontaktirajte nas za više informacija
telefon: 051/225-177, 225-175
faks: 051/216-651
e-mail: odrzavanje@zibl.net