ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА

 • У п р а в н и о д б о р –
  Број: 1- 3410 /2024.
  Дана: 27.05.2024. године

На основу члана 56. Статута Завод за изградњу a.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода на сједници одржаној дана 27.05.2024.године донио је Одлуку бр. 1-3409-9/24 на основу које

С А З И В А
XХVII редовну Скупштину акционара Завода за изградњу а.д.Бања Лука

XХVII редовна Скупштина акционара ће се одржати дана, 28.06.2024. године (ПЕТАК), у просторијама управе Друштва, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са почетком у 12,00 часова.
За Скупштину се предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. Избор радних тијела Скупштине:
 • предсједника Скупштине акционара
 • Комисије за гласање
 • два овјеривача записника
 • записничара
 1. Извјештај Комисије за гласање
 2. Разматрање и усвајање записника са ХI ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 14.07.2023. године,
 3. Доношење Одлуке о верификацији Одлука Управног одбора бр.1-2949-2/23 од 04.09.2023. године и бр.1-2949-3/23 од 04.09.2023.године,
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2023.годину,
 5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању Завода, за период I-XII 2023.године, са
 • Ноте – забиљешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2023.годину
 • Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2023.године
 1. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Завода за 2023.годину,
 2. Разматрање и усвајање Програма рада Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2024.годину,
 3. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2024.годину,
 4. Доношење Одлуке о одређивању висине накнаде за рад чланова Управног одбора,
 5. Разно

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати дана, 01.07.2024. године на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Материјали за сједницу Скупштине биће доступни у канцеларији бр. 415/ четврти спрат , пословне зграде Завода, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, сваким радним даном од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине акционара у времену од 08.00 до 11.30 часова. Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице тј.стањем на дан 18.06.2024.године, лично или путем пуномоћника, који мора имати овјерену писмену пуномоћ за заступање. Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем узму учешће у раду Скупштине.Писана изјава о гласању доставља се у сједиште Друштва најкасније један дан прије одржавања Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР
Завод за изградњу а.д. Бања Лука