Завод за изградњу а.д. Бања Лука остварује своју функцију преко Директора и организационих јединица – сектора и служби.

Завод за изградњу организован је у три сектора у оквиру којих су формиране службе као нижи организациони дијелови, и то:

Технички сектор

 • Служба за опремање земљишта и припрему програма
 • Служба за припрему инвестиција
 • Служба за реализацију инвестиција
 • Служба за технички пријем и контролу техничке документације
 • Служба за одржавање станова

Сектор за економско-финансијске послове

 • Служба за финансијско-рачуноводствене послове
 • Служба за наплату накнада
 • Служба за информациони систем

Сектор правних, кадровских и општих послова

 • Служба за опште и кадровске послове
 • Служба за имовинско-правне послове

Сектор за развој

Квалификациона структура радника

У Заводу за изградњу запослено је 107 радника са сљедећом квалификационом структуром:

Квалификациона структура радника Завода за изградњу

Висока стручна спрема – 52

 • дипломирани инжењер грађевине – 17
 • дилпомирани инжењер архитектуре – 6
 • дилпомирани инжењер електротехнике – 5
 • дилпомирани инжењер машинства – 4
 • дилпомирани инжењер геодезије – 1
 • дипломирани еколог – 1
 • дипломирани туризмолог – 1
 • дипломирани економиста – 7
 • дипломирани правник – 9
 • дипломирани информатичар – 1
 • дипломирани менаџер медија – 1

Виша стручна спрема – 14

 • инжењер грађевине – 3
 • инжењер машинства – 1
 • економиста – 6
 • правник и др. – 5

Средња стручна спрема – 35

 • грађевински и архитектонски техничар – 9
 • машински техничар – 3
 • електро техничар – 3
 • економски техничар – 12
 • гимназија – 1
 • геодетски техничар – 4
 • пољопривредни техничар – 2
 • трговински техничар – 1

ВК радници – 1

КВ радници – 3

Нижа стручна спрема – 2