ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ  а.д.

             БАЊА ЛУКА                                                                       

– У п р а в н и   о д б о р –
Број: 1- 355 /2022.

Дана: 04.02.2022. године

На основу члана 56. Статута  Завод за изградњу a.д.  Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод),  Управни одбор Завода на сједници одржаној дана  04.02.2022. године донио је Одлуку бр. 1-47-3-1/2022  на основу које

 

С  А  З  И  В  А  

Х ванредну сједницу Скупштине акционара  Завода

 

Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана, 28.02.2022. године (ПОНЕДЈЕЉАК), у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са почетком у 12,00 часова. За сједницу се  предлаже сљедећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Избор радних тијела Скупштине:
    • предсједника Скупштине акционара
    • Комисије  за гласање
    • два овјеривача записника
    • записничара

2. Извјештај Комисије за гласање

3. Разматрање  и усвајање записника са  ХХIV редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана  29.06.2021. године.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Завода за 2021.годину

5. Доношење Одлуке о разрјешењу в.д.чланова Управног одбора Завода

6. Доношење Одлуке о избору в.д. чланова Управног одбора Завода

7. Текућа питања

У случају да се сједница Скупштине не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати  дана, 07.03.2022. године на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Приједлог материјала за сједницу Скупштине биће објављени  на огласној табли Завода, а исти ће бити доступни свим акционарима у канцеларији бр.  415/четврти спрат ,  пословне зграде Завода, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, сваким радним даном од дана објављивања овог позива до 28.02.2022. године од 08 до 12 часова.Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице тј.стањем на дан 18.02.2022.године, лично или путем пуномоћника, који мора имати писмену пуномоћ за заступање. Пуномоћ физичког лица мора бити овјерена од нaдлежног органа или овлашћеног лица акционарског друштва Завода, а пуномоћ правног лица мора бити овјерена печатом и потписана од стране одговарајућег лица. Акционари и пуномоћници акционара дужни су да доставе пријаве за учешће у раду и одлучивању на сједници  Скупштине најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР