Основна дјелатност Завода за изградњу је истраживање, организовање и посредовање у изградњи стамбених, јавних и других објеката, те управљање стамбеним, гаражним и пословним просторима на територији града.

У оквиру своје дјелатности Завод обавља:

 • стручне послове у вези изградње и одржавања стамбених и пословних објеката, објеката инфраструктуре и уређења грађевинског земљишта (инжењеринг),
 • посредовање у преносу права располагања и продаји непокретности,
 • све правне послове у вези продаје станова, пословних простора и гаража, те све послове у поступку закључивања уговора о закупу станова,
 • организује и вршење наплате станарине и закупнине, комуналне накнаде и накнаде за кориштење грађевинског земљишта,
 • чува и ажурира архивску грађу изграђених објеката, као и документацију свих станова, која је потребна у поступку откупа станова,
 • књиговодствене, финансијске, правне, истраживачко-развојне и све друге послове у вези управљања удруженим стамбеним фондом.

Завод за изградњу на териорији Града Бања Лука и цијеле Босне и Херцеговине тренутно обавља сљедеће послове:

 • надзор на изградњи зграде Владе Републике Српске у Бањалуци,
 • надзор на реконструкцији објекта Централне банке БиХ у Брчком,
 • надзор на реконструкцији и доградњи објекта Тржнице у центру Бањалуке,
 • надзор на изградњи фабрике воде у Брчком капацитета 330 л/с,
 • надзор на изградњи терминалног центра контроле летења на Аеродрому Бања Лука,
 • надзор на изградњи фабрике воде Новоселији,
 • надзор на изградњи аутопута Бањалука – Градишка,
 • надзор на изградњи Источног транзитног пута, са свим објектима и инсталацијама комуналне инфраструктуре у коридору ових саобраћајница,
 • надзор на реконструкцији и модернизацији тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Бањалуци,
 • надзор на регулацији корита Широке ријеке,
 • надзор на изградњи фекалног колектора уз Широку ријеку,
 • провођење Програма уређења грађевинског земљишта Града Бањалука за 2007. годину,
 • надзор на изградњи објеката и инсталација комуналне инфраструктуре,
 • исколчење и контрола изведених темеља свих објеката који се граде на територији Града Бања Лука,
 • техничнки пријем свих објеката,
 • ревизија пројектне документације,
 • израда инвестиционо-техничких програма,
 • израда просторно-планске документацијем
 • регистрација заједница етажних власника,
 • приватизација и откуп државних станова,
 • попис, премјеравање и снимање свих ранијих и новоизграђених објеката на подручју града (стамбене зграде, пословни и јавни објекти, гараже) у циљу прикупљања података потребних за утврђивање накнаде за кориштење грађевинског земљишта и комуналне накнаде.