ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА
-Управни одбор-
Број: 1- 1717-5-1 /22
Дана: 24.06.2022.године

На основу члана 56.Статута Завода за изградњу а.д. Бања лука-Пречишћени текст(у даљем тексту Завод), Управни одбор на сједници одржаној дана 24.06.2022.године донио је Одлуку бр.1-1717-5/22, на основу које се објављује

ИЗМЈЕНА ДНЕВНОГ РЕДА
XХV сједнице Скупштине акционара Завода за изградњу а.д.Бања Лука

У сазиву XХV редовне сједнице Скупштине акционара Завода , заказана за 30.06.2022.г. у 12.00 часова, објављеном у “Гласу Српске“ и “Независним новинама“, дана 31.05.2022.године, те сајту Бањалучке берзе и сајту Завода за изградњу а.д. Бања Лука, врши се измјена дневног реда, како слиједи:
Тачка 3. дневног реда мијења се и гласи:
“Разматрање и усвајање Записника са Х ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 28.02.2022.године“
Тачка 4. се скида са дневног реда.
Тачке 5,6,7,8 и 9. постају тачке 4,5,6,7 и 8.
Остали текст сазива који је објављен дана 31.05.2022.године остаје непромјењен.

УПРАВНИ ОДБОР