ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА
– У п р а в н и о д б о р –
Број: 1-1330/2022.
Дана: 27.05.2022.године

На основу члана 56. Статута Завод за изградњу a.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода на сједници одржаној дана 27.05.2022.године донио је Одлуку бр. 1-1308-8/22 на основу које

С А З И В А
XХV редовну сједницу Скупштине акционара Завода

Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана, 30.06.2022. године (ЧЕТВРТАК), у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са почетком у 12,00 часова. За сједницу се предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.Избор радних тијела Скупштине:
– предсједника Скупштине акционара
– Комисије за гласање
– два овјеривача записника
– записничара
2. Извјештај Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са ХХIV редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2021. године.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Завода за 2021.годину
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању Завода, за период I-XII 2021.године, са
– Ноте-забиљешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2021.годину
– Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2021.године
– Извјештајем о пошису средстава и извора средстава Стамбеног фонда Града Бања Лука за 31.12.2021.год.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији
Финансијског извјештаја Завода за 2021.годину
7. Разматрање и усвајање Програма рада Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2022.годину
8. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022.годину
9. Разно

У случају да се сједница Скупштине не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана, 01.07.2022. године на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.
Приједлог материјала за сједницу Скупштине биће доступни свим акционарима у канцеларији бр. 415/ четврти спрат , пословне зграде Завода, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, сваким радним даном од дана објављивања овог позива до 30.06.2022. године од 08.00 до 11.30 часова. Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице тј.стањем на дан 20.06.2022.године, лично или путем пуномоћника, који мора имати писмену пуномоћ за заступање. Пуномоћ физичког лица мора бити овјерена од нaдлежног органа или овлашћеног лица акционарског друштва Завода, а пуномоћ правног лица мора бити овјерена печатом и потписана од стране одговарајућег лица. Акционари и пуномоћници акционара дужни су да доставе пријаве за учешће у раду и одлучивању на сједници Скупштине најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР