Заводу за изградњу, као специјализована и овлаштена установа, за Заједнице етажних власника (ЗЕВ) обавља ове послове:

 • заступање ЗЕВ пред судовима и органима управе, за што је потребна посебна стручност (правни факултет и положен правосудни испит),
 • обављање рачуноводствених послова за ЗЕВ, израда полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском пословању зграде, а за шта је потребна посебна стручност и овлаштење (цертификат),
 • кумулирање средстава на једном мјесту што омогућава благовремену и ефикасну интервенцију.

Основни задаци који стоје пред етажним власницима станова су слиједећи:

 • конституисање скупштине етажних власника и избор предсједника,
 • избор управног одбора, ако тако Скупштина одлучи
 • избор лица одговорног за заступање и представљање зграде,
 • доношење одлуке о начину управљања зградом,
 • закључивање уговора са специјализованим правним лицем о обављању послова управљања зградом.

Текуће одржавање заједничких дијелова зграде обухвата:

 • сервисирање лифтова,
 • одржавање инсталација за заједничко освјетљење,
 • одржавање инсталација централног гријања,
 • кречење заједничких просторија,
 • одржавање инсталација водовода и канализације у згради,
 • одржавање електроинсталација,
 • одржавање инсталација за гашење пожара и др.

Инвестиционо одржавање заједничких дијелова зграде обухвата:

 • кровне конструкције и друге конструктивне елементе зграде,
 • кровни покривач са његовим садржајима,
 • лифтове (кућица, окно, инсталације, уређаји),
 • олуке (цијеви и други елементи),
 • водоводну и канализациону мрежу,
 • електроинсталације зграде,
 • инсталације централног гријања,
 • хоризонталну и вертикалну хидроизолацију, и др.

Контактирајте нас за више информација
телефон: 051/225-177, 225-175
факс: 051/216-651
е-mail: odrzavanje@zibl.net