ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
-Управни одбор-
Број: 1- 370 /2019.
Дана: 11.02.2019. године

На основу члана 56. Статута Завод за изградњу a.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у
даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода

 

С А З И В А
VI ванредну сједницу Скупштине акционара Завода

 

VI ванредна сједница Скупштине акционара ће се одржати дана, 28.02.2019. године
(ЧЕТВРТАК), у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са
почетком у 12,00 часова. За сједницу се предлаже сљедећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Избор радних тијела Скупштине:
– Комисије за гласање
– два овјеривача записника
– записничара
2. Извјештај Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са XXI редовне сједнице Скупштине акционара
одржане дана 27.06.2018. год.
4. Доношење Одлуке о давању сагласности за обезбјеђење позајмице у износу од
500.000,00 КМ од стране већинског власника капитала Града Бања Лука
5. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора Завода за изградњу а.д. Бања Лука
6. Текућа питања.

У случају да се сједница Скупштине не одржи наведеног дана због недостатка кворума,
поновљена сједница ће се одржати дана, 04.03.2019.године на истом мјесту, у исто вријеме и са
истим дневним редом.
Приједлог материјала за сједницу Скупштине биће доступан свим акционарима у канцеларији бр.
415/ четврти спрат пословне зграде Завода, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, сваким радним даном од
дана објављивања овог позива до 27.02.2019. године од 10 до 13 часова.
Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја
Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања
сједнице тј.стањем на дан 18.02.2019.године, лично или путем пуномоћника, који мора имати
писмену пуномоћ за заступање. Пуномоћ физичког лица мора бити овјерена од нaдлежног органа
или овлашћеног лица акционарског друштва Завода, а пуномоћ правног лица мора бити овјерена
печатом и потписана од стране одговарајућег лица.
Акционари и пуномоћници акционара дужни су да доставе пријаве за учешће у раду и
одлучивању на сједници Скупштине најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине.

 

УПРАВНИ ОДБОР