Saziv 10. vanredne sjednice Skupštine akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka

ZAVOD ZA IZGRADNJU  a.d.              BANJA LUKA                                                                        - U p r a v n i   o d b o r - Broj: 1- 355 /2022. Dana: 04.02.2022. godine Na osnovu člana 56. Statuta  Zavod za izgradnju a.d.  Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod),  Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana  04.02.2022. godine donio je Odluku br. 1-47-3-1/2022  na osnovu koje   S  A  Z  I  V  A   H vanrednu sjednicu Skupštine akcionara  Zavoda   Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2022. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se  predlaže sljedeći:   D N E V N I   R E D   Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine akcionara [...]