ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d.
BANJA LUKA
-Upravni odbor-
Broj: 1- 370 /2019.
Dana: 11.02.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u
daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda

 

S A Z I V A
VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

 

VI vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2019. godine
(ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa
početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
– Komisije za glasanje
– dva ovjerivača zapisnika
– zapisničara
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara
održane dana 27.06.2018. god.
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obezbjeđenje pozajmice u iznosu od
500.000,00 KM od strane većinskog vlasnika kapitala Grada Banja Luka
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka
6. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma,
ponovljena sjednica će se održati dana, 04.03.2019.godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa
istim dnevnim redom.
Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće dostupan svim akcionarima u kancelariji br.
415/ četvrti sprat poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od
dana objavljivanja ovog poziva do 27.02.2019. godine od 10 do 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja
Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja
sjednice tj.stanjem na dan 18.02.2019.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati
pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa
ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena
pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica.
Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i
odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.

 

UPRAVNI ODBOR