ZAVOD ZA IZGRADNJU  a.d.

             BANJA LUKA                                                                       

– U p r a v n i   o d b o r –
Broj: 1- 355 /2022.

Dana: 04.02.2022. godine

Na osnovu člana 56. Statuta  Zavod za izgradnju a.d.  Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod),  Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana  04.02.2022. godine donio je Odluku br. 1-47-3-1/2022  na osnovu koje

 

S  A  Z  I  V  A  

H vanrednu sjednicu Skupštine akcionara  Zavoda

 

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2022. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se  predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
    • predsjednika Skupštine akcionara
    • Komisije  za glasanje
    • dva ovjerivača zapisnika
    • zapisničara

2. Izvještaj Komisije za glasanje

3. Razmatranje  i usvajanje zapisnika sa  HHIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana  29.06.2021. godine.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za 2021.godinu

5. Donošenje Odluke o razrješenju v.d.članova Upravnog odbora Zavoda

6. Donošenje Odluke o izboru v.d. članova Upravnog odbora Zavoda

7. Tekuća pitanja

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati  dana, 07.03.2022. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće objavljeni  na oglasnoj tabli Zavoda, a isti će biti dostupni svim akcionarima u kancelariji br.  415/četvrti sprat ,  poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 28.02.2022. godine od 08 do 12 časova.Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj.stanjem na dan 18.02.2022.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica. Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici  Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.

UPRAVNI ODBOR