Uvažavajući ocjene u stručnoj i naučnoj javnosti o značaju do sada organizovanih sedam naučno stručnih skupova „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, kao i zaključaka sa posljednjeg skupa, VIII međunarodni naučno-stručni skup biće održan  u aprilu 2012. godine u  Banjoj Luci.

Organizatori skupa su:

  • Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,
  • Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banja Luci,
  • Privredna  komora Republike Srpske i
  • Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka

U cilju sagledavanja  aktuelnih pitanja, razmjene praktičnih iskustava i upoznavanja sa savremenim tokovima,  pozivamo sve zainteresovane da  za VIII međunarodni naučno-stručni skup, prijave  radove  iz oblasti graditeljstva (urbanizma, arhitekture, građevinarstva, geodezije, elektrotehnike, mašinstva i dr.).

Naučno-stručni odbor izvršiće izbor tema, vodeći računa o multidisciplinarnosti skupa, da su odabrane teme vrlo aktuelne, savremene i raznovrsne, da su u funkciji rješavanja problema graditeljske djelatnosti, kao i da doprinose unapređenju i razvoju savremene teorije i prakse.

U prijavi obavezno naznačiti autora, adresu i kratak rezime rada.

Prijave je potrebno dostaviti do 26.01.2012. godine na adresu:

  • Zavod za izgradnju Banja Luka, ul. Marije Bursać broj 4, 78000 Banja Luka
  • e-mail: zibl@inecco.net, sa naznakom “Naučno-stručni skup“.

Kontakt osoba Rajko Pucar, dipl.inž.građ., telefon 051/225-162 ili 065/512-122.