ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA
prečišćeni tekst
(Tekst Zakona sastoji se od teksta Zakona o održavanju stambenih zgrada Sl.glasnik RS 16/02,i teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada Sl.glasnik RS 65/03)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se održavanje stambenih zgrada.

Član 2.

Pod održavanjem stambene zgrade (u daljem tekstu:zgrada),u smislu ovog zakona,smatra se izvođenje radova tekućeg i investicionog održavanja stanova,poslovnih prostorija i garaža kao posebnih dijelova zgrade,te radova tekućeg i investicionog održavanja zajedničkih dijelova zgrade.
Održavanjem zgrade obezbjeđuje se funkcionalnost i bezbjednost zgrade kao cjeline i njenih zajedničkih dijelova.

Član 3.

Zgradom , u smislu ovog zakona,smatra se zgrada u kojoj je najmanje jedan poseban dio namijenjen stanovanju i sa njom čini građevinsku ili funkcionalnu cjelinu.
Stanom, u smislu ovog zakona,smatra se jedna ili više prostorija namijenjenih i podobnih za stanovanje,sa pomoćnim prostorijama koje,po pravilu,čine jednu građevinsku cjelinu i imaju zaseban ulaz. Poslovnom prostorijom,u smislu ovog zakona,smatra se jedna ili više prostorija namijenjenih vršenju poslovne djelatnosti koje,po pravilu,čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban ulaz. Garažom, u smislu ovog zakona,smatra se prostorija koja ima zaseban ulaz,a namijenjena je za smještaj jednog ili više motornih vozila.
Etažnim vlasnikom, u smislu ovog zakona,smatra se vlasnik stana,poslovne prostorije ili garaže kao posebnog dijela zgrade kao i nosilac prava raspolaganja na posebnom dijelu zgrade u državnoj svojini. Zajednica etažnih vlasnika,u smislu ovog zakona,predstavlja oblik organizovanja etažnih vlasnika radi obavljanja poslova upravljanja zgradom.

Član 4.

Zajedničkim dijelovima zgrade smatraju se, u smislu ovog zakona,dijelovi i uređaji koji služe zgradi kao cjelini ili posebnim dijelovima zgrade,a naročito: temelji, glavni zidovi, krov, stepenište, dimnjaci, liftovi, fasada, podrum, tavan, hodnici, svjetlarnici, praonice i sušionice,prostorije za smeće, prostorije za kućni savjet i kućepazitelja, električna, gromobranska, kanalizaciona, vodovodna i telefonska mreža, gasne i toplovodne instalacije i televizijske antene.

Član 5.

Posebni i zajednički dijelovi zgrade koriste se sa posebnom pažnjom (pažnjom dobrog domaćina,odnosno privrednika).
Lice koje namjerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokuje štetu na posebnim ili zajedničkom dijelu zgrade dužno je nadoknaditi nastalu štetu.

Član 6.

O održavanju i finansiranju održavanja zgrade odlučuju etažni vlasnici,na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

II – ODRŽAVANJE ZGRADE

1. Održavanje posebnih dijelova

Član 7.

Poseban dio zgrade održava i finansira etažni vlasnik.

Član 8.

O izvođenju radova tekućeg održavanja posebnog dijela zgrade odlučuje etažni vlasnik samostalno.
Troškove tekućeg održavanja posebnog dijela zgrade etažni vlasnik može ugovorom prenijeti na korisnika(zakupac,nosilac stanarskog prava i dr.).

Član 9.

Etažni vlasnik je dužan da vrši investiciono održavanje svog posebnog dijela zgrade,na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Investiciono održavanje posebnog dijela zgrade obuhvata popravke ili zamjenu:
1) instalacija centralnog grijanja u stanu;
2) plinskih instalacija i grejnih tijela u stanu;
3) instalacija i uređaja za centralno grijanje vode u stanu;
4) telefonskih i elektroinstalacija u stanu;
5) instalacija vodovoda i kanalizacije u stanu.

Radovi iz stava 2.ovog člana obuhvataju i druge radove u stanu koji su od uticaja na korišćenje ostalih posebnih dijelova zgrade.

Član 10.

Kvarove iz člana 9. stav 2.ovog zakona kojima se nanosi šteta drugim posebnim ili zajedničkim dijelovima zgrade ili dovodi u pitanje njihovo funkcionisanje,etažni vlasnik je dužan da otkloni bez odlaganja.
Štetu koja je nastala kao posljedica kvara iz stava 1.ovog člana,etažni vlasnik je dužan da popravi ili nadoknadi.

2. Održavanje zajedničkih dijelova

Član 11.

Zajedničke dijelove zgrade održavaju i finansiraju etažni vlasnici zajednički.

Član 12.

Tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrade obuhvata popravke i zamjenu:
1) redovno servisiranje liftova;
2) popravke ili zamjenu automata za zajedničko osvjetljenje, prekidača, sijalica i dr.;
3) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;
4) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grijanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim tijelima, ventila, dimnjaka centralnog grijanja i dr.), instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svijetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade;
5) čišćenje oluka i olučnih cijevi zgrade;
6) popravku ili zamjenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormara za strujomjere, vodomjere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;
7) krečenje zajedničkih prostorija;
8) farbanje cijevne mreže, grejnih tijela i drugih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade;
9) održavanje higijene u zajedničkim dijelovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr.);
10) čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, usjeka, rigola i slično;
11) druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Član 13.

Investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade obuhvata:
1) krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;
2) krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svjetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođa i terasa i dr);
3) lifta sa pripadajućim dijelovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima) kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftovima;
4) oluka, olučnih cijevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;
5) horizontalne i vertikalne hidroizolacije;
6) vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, septičke rupe ili drugog izlivnog mjesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u zgradi;
7) ventilacionih cijevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;
8) elektroinstalacije zgrade do strujomjernog ormara;
9) instalacija centralnog grijanja,grejnih tijela u zgradi,dijelova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamjena instalacije za gas;
10) pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim dijelovima (prostorija sa instalacijama i uređajima);
11) hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdijevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim dijelovima i instalacijama;
12) dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođama i drugim zajedničkim delovima zgrade;
13) kanala za smeće u zgradi;
14) dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim dijelovima zgrade;
15) drvenih i metalnih dijelova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade;
16) oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih dijelova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vode i vlage;
17) instalacija i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;
18) gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih dijelova u zgradi;
19) hidranata, hidrantskih crijeva i dr. hidrantskih dijelova u zgradi;
20) instalacija i uređaja za centralno zagrijavanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi;
21) protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara;
22) kazana na čvrsto gorivo u zajedničkim dijelovima zgrade;
23) sanitarnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade i
24) uređaja za nužno osvjetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).

Član 14.

Radovi tekućeg i investicionog održavanja zajedničkih dijelova zgrade utvrđuju se programom održavanja.

3. Radovi hitnih intervencija

Član 15.

Radovi koji se na zgradi izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih dijelova, uređaja, instalacije i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti, smatraju se hitnim intervencijama, naročito:
1) oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i njegovog ponovnog stavljanja u pogon;
2) skidanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbjednost ljudi i imovine;
3) popravke ili zamjene dijelova krovnog pokrivača, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina;
4) skidanje ili popravka oštećenih dijelova zgrade, na balkonu, terasi, lođi i stepeništu zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbjednost ljudi i imovine;
5) popravka i zamjena vodovodne i kanalizacione cijevi u zgradi ili stanu kada dođe do prskanja njenih dijelova;
6) popravke ili zamjena hidrofora i njegovih dijelova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;
7) odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili stanu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostorija u zgradi ili stanu;
8) izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;
9) otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade od strujomjernog ormara do razvodne table u stanu, odnosno sijaličnog mjesta u zajedničkim prostorijama;
10) utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi i stanu;
11) popravke ili zamjenu cijevne mreže, grejnih tijela i dijelova toplovodnih, odnosno plinskih postrojenja zgrade, zbog prskanja dijelova mreže, grejnih tijela i toplovodnog, odnosno plinskog sistema;
12) otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara.

Član 16.

Izvođenje radova hitnih intervencija na zgradi etažni vlasnici dužni su povjeriti,u pravilu,preduzeću specijalizovanom za izvođenje te vrste radova,kao i obezbijediti lica koja će biti ovlašćena da naruče izvođenje tih radova odmah po ukazanoj potrebi.

III – UPRAVLjANjE ZGRADOM

Član 17.

Zgradom upravlja zajednica etažnih vlasnika(u daljem tekstu:zajednica).
Upravljanje zgradom,u smislu ovog zakona,smatra se odlučivanje o korišćenju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,o obezbjeđivanju i korišćenju finansijskih sredstava za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i o drugim pitanjima od značaja za korišćenje i održavanje zgrade.

Član 18.

Zajednica se osniva za jednu ili više zgrada ili dio zgrade (lamela,ulaz i slično)koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu (u daljem tekstu:zgrada) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ako se zajednica iz stava 1.ovog člana ne osnuje u propisanom roku,nadležni organ grada odnosno opštine,u roku od 30 dana,imenuje privremenog zastupnika etažnih vlasnika,sve dok se zajednica ne osnuje u skladu sa odredbama ovog zakona.
Zajednicu može osnovati najmanje 51% etažnih vlasnika.

Osnivački akt zajednice sadrži:
– imena,prezimena i adrese,odnosno naziv i sjedište osnivača,
– naziv i sjedište zajednice,
– ciljeve i djelatnost zajednice,
– potpise osnivača sa jedinstvenim matičnim brojevima,
– predstavljanje i zastupanje,
– prava i obaveze članova zajednice,
– organe zajednice,način njihovog opoziva i izbora,ovlašćenja,trajanje njihovog mandata,kvorum,način rada,donošenje odluka i dr.
– način raspolaganja i korišćenja sredstava zajednice,
– način donošenja programa održavanja zgrade,
– način donošenja finansijskog plana i godišnjeg obračuna zajednice,
– način usvajanja finansijskog izvještaja i izvještaja o održavanju zgrade,
– druga pitanja od značaja za upravljanje zgradom,odnosno za održavanje i korišćenje zajedničkih dijelova zgrade,
– članovi zajednice su svi etažni vlasnici zgrade za koju je zajednica osnovana,bez obzira da li su bili njeni osnivači.

Član 18a.

Zajednica organizuje:
1. obezbjeđivanje sredstava za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i druge troškove upravljanja zgradom;
2. održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
3. korišćenje zajedničkih dijelova zgrade,
4. druge poslove određene osnivačkim aktom koji se odnose na upravljanje zgradom.

Član 19.

Zajednica je pravno lice u poslovima koji se odnose na upravljanje zgradom i upisuje se u registar zajednica kod opštinskog,odnosno gradskog organa uprave nadležnog za stambene poslove.
U registar zajednica upisuje se osnivanje i prestanak zajednice,statusne promjene odnosno promjene oblika organizovanja zajednice i podaci o zajednici značajni za pravni promet.
Upis zajednice vrši se po pravilima upravnog postupka,a na način i pod uslovima propisanim Pravilnikom o upisu u registar zajednica kojeg donosi ministar nadležan za stambene poslove u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zajednica ima pečat i račun.

Član 20.

Organ upravljanja zajednicom je skupština etažnih vlasnika(u daljem tekstu:skupština).
Zajednica koja ima više od deset etažnih vlasnika može imati upravni odbor.
U zajednici koja nema upravni odbor njegova prava i dužnosti vrši skupština etažnih vlasnika.

Član 21.

Skupština je nadležna da:
– bira predsjednika skupštine;
– imenuje upravni odbor;
– donosi program investicionog i tekućeg održavanja zgrade;
– donosi finansijski plan i godišnji obračun zajednice;
– usvaja godišnji izvještaj održavanja zgrade;
– donosi dopunska pravila održavanja reda u zgradi;
– odlučuje o vrijednosti boda za akontaciju troškova održavanja;
– odlučuje o visini naknade za rad predsjednika skupštine i članove upravnog odbora i drugih lica koja se angažuju za obavljanje poslova u zajednici;
– donosi odluku o korišćenju zajedničkih prostorija zgrade;
– donosi odluku o pretvaranju tavanskih prostora u stambene prostore ili nadogradnji kosog krova sa stambenim prostorom nad postojećim ravnim krovom zgrade;
– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim zakonom.

Član 22.

Skupština bira predsjednika skupštine na period od četiri godine.
Predsjednik skupštine saziva i vodi sjednice skupštine.

Član 23.

Predsjednik skupštine je dužan da najmanje osam dana prije održavanja sjednice skupštine,u pisanoj formi sa dnevnim redom,obavijesti sve etažne vlasnike o terminu održavanja skupštine.
Inicijativu za sazivanje sjednice skupštine može dati i 10 % etažnih vlasnika.

Član 24.

Za održavanje sjednice skupštine potrebna je nadpolovična većina etažnih vlasnika,a odluke donosi većinom glasova prisutnih.
Odluke skupštine obavezuju etažne vlasnike i upravni odbor.
Svaki etažni vlasnik ima jedan glas.
Ako etažno vlasništvo na posebnom dijelu zgrade ima više lica zajedno,pravo glasa imaju jedinstveno,putem lica koji oni odrede.

Član 25.

Upravni odbor zajednice ima predsjednika i četiri člana koji se biraju na period od četiri godine.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova.

Član 26.

Upravni odbor zajednice obavlja sljedeće poslove:
– bira predsjednika upravnog odbora zajednice;
– izvršava odluke skupštine zajednice;
– predlaže godišnji program održavanja zgrade i stara se o njegovoj realizaciji;
– podnosi izvještaj skupštini o realizaciji programa održavanja;
– podnosi finansijski izvještaj skupštini zajednice;
– zaključuje ugovore u ime zajednice;
– izmiruje obaveze u ime i za račun zajednice;
– organizuje naplate i prijem uplata u korist zajednice;
– podnosi tužbe nadležnim organima protiv etažnih vlasnika koji ne izvršavaju svoje obaveze;
– predlaže skupštini način korišćenja zajedničkih prostorija zgrade;
– predlaže skupštini programe nadogradnje kosog krova nad postojećim ravnim krovom zgrade sa dogradnjom novih stanova ili pretvaranjem tavanskog u stambeni prostor saglasno propisima o planiranju i izgradnji objekata;
– angažuje po ukazanoj potrebi preduzeće za preduzimanje hitnih intervencija;
– predlaže skupštini vrijednost boda za akontaciju troškova održavanja prema programu;
– predlaže skupštini osiguravajuće društvo za osiguranje zgrade.

Član 27.

Presjednik upravnog odbora zastupa zajednicu pred organima uprave i pred pravosudnim organima i u pravnim poslovima sa trećim licima vezanim za održavanje i korišćenje zgrade.

IV – TROŠKOVI ODRŽAVANjA ZGRADE

Član 28.

Za obaveze koje preuzme zajednica za održavanje,odgovaraju supsidijarno etažni vlasnici u skladu sa kriterijumima plaćanja troškova održavanja utvrđenim ovim zakonom.

Član 29.

Troškove investicionog i tekućeg održavanja i hitnih intervencija na zajedničkim dijelovima zgrade snose etažni vlasnici srazmjerno učešću površina svojih stanova,odnosno drugih posebnih dijelova zgrade prema stvarno učinjenim troškovima.

Član 30.

Etažni vlasnici su dužni,kao akontaciju za troškove održavanja iz člana 29.plaćati mjesečni iznos na račun zajednice u visini određenoj ovim zakonom najkasnije do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec i to:
– za stanove iznos od 1 bod/m2 korisne stambene površine;
– za garaže iznos od 2 boda/m2 korisne površine;
– za poslovne prostorije i stanove u kojima se obavlja poslovna djelatnost kancelarijskog ili zdravstvenog tipa iznos od 3 boda/m2 korisne površine;
– za poslovne prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska ili trgovačka poslovna djelatnost iznos od 4 boda/m2 korisne površine.
Vrijednost boda,koja ne može biti manja od 0,2 konvertibilnih maraka,utvrđuje skupština zajednice.

Član 31.

O prihodima,rashodima i utrošku sredstava na ime održavanja stambene zgrade vodi se evidencija.
U evidenciji iz stava 1.ovog člana iskazuju se podaci o ostvarenim prihodima,o ostvarenim rashodima za održavanje zgrade,o gotovinskim uplatama,uplatama preko žiro-računa zajednice radi održavanja stambene zgrade.
O prihodima i rashodima i utrošku sredstava iz stava 1.ovog člana upravni odbor podnosi izvještaj skupštini zajednice najmanje jednom godišnje.
Pravo uvida u izvještaj iz stava 3.ovog člana imaju svi etažni vlasnici u zajednici.

V – ORGANIZOVANjE POSLOVA ODRŽAVANjA

Član 32.

O načinu organizovanja poslova održavanja zgrade odlučuje upravni organ zajednice.
Obavljanje poslova održavanja zgrade može se ustupiti javnom odnosno drugom preduzeću ili preduzetniku registrovnom za obavljanje takve vrste djelatnosti,odnosno na drugi način koji obezbjeđuje njihovo organizovano izvođenje (kućni majstor,kućepazitelj).

Član 33.

Za obavljanje poslova održavanja stambene zgrade zaključuje se ugovor.

Član 34.

Ako upravni odbor zajednicee ne obezbijedi blagovremeno izvođenje radova hitnih intervencija na stambenoj zgradi iz člana 15.ovog zakona,izvođenje ovih radova obezbjeđuje opštinski odnosno gradski organ uprave nadležan za stambene poslove,po službenoj dužnosti ili nalogu organa nadležnog za vršenje poslova nadzora,a na teret stambene zgrade.
Troškove radova iz stava 1.ovog člana plaća opštini odnosno gradu na osnovu računa za izvedene radove,koji ima snagu vjerodostojne isprave.

Član 35.

Etažni vlasnici odnosno korisnici posebnih dijelova zgrade dužni su dozvoliti nesmetano obavljanje radova hitnih intervencija na svojim posebnim dijelovima.
Izvođač radova dužan je nakon izvršene hitne intervencije dovesti poseban dio zgrade u stanje u kojem je bio prije izvođenja radova.

VI – KAZNENE ODREDBE

Član 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj etažni vlasnik odnosno korisnik posebnog dijela zgrade ako:
1. koristi poseban ili zajednički dio zgrade na način kojim se prouzrokuje šteta u zgradi,odnosno njenim posebnim i zajedničkim dijelovima ili ometaju ostali korisnici u mirnom korišćenju posebnih,odnosno zajedničkih dijelova zgrade(član 5.);
2. ne omogući obavljanje neophodnih radova u mjeri koja je potrebna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara (član 10.);
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu,novčanom kaznom od 100 do 1000 KM.

Član 36a.

Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 300 KM kazniće se za prekršaj etažni vlasnik,odnosno korisnik posebnog dijela zgrade ako ne ispunjava obaveze iz odluka zajednice koje se odnose na plaćanje troškova održavanja zgrade.

Član 37.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se zajednica ako ne izvrši radove na održavanju stambene zgrade kojima se sprečava ugrožavanje života i zdravlja ljudi i bezbjednosti okoline (član 34.stav 1).

VII – NADZOR NAD ODRŽAVANjEM

Član 38.

Nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona vrši opštinski odnosno gradski organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

Član 39.

U postupku nadzora,zajednici odnosno licu kome su povjereni poslovi održavanja stambene zgrade,naložiće se rješenjem bez odlaganja da u ostavljenom roku izvrše radove na održavanju kojima se sprečava ugrožavanje života i zdravlja ljudi i bezbjednost okoline.
Ako zajednica odnosno lice iz stava 1.ovog člana ne izvrši radove u roku određenim rješenjem,organ nadzora će o tome obavijestiti opštinski,odnosno gradski organ uprave nadležan za stambene poslove.

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Radi obezbjeđivanja sredstava za izvođenje radova iz člana 15.ovog zakona,opština može propisati posebnu naknadu za etažne vlasnike u zajednicama na koje se ovaj zakon odnosi.
Saglasnost na visinu naknade iz stava 1.ovog člana daje ministarstvo nadležno za oblast stanovanja.

Član 40a.

Poslovi održavanja i upravljanja zgradom obavljaće se na način na koji su bili organizovani do dana stupanja na snagu ovog zakona dok se ne organizuje zajednica,odnosno dok nadležni organ grada ili opštine ne imenuje privremenog zastupnika etažne zajednice.
U slučaju iz stava 1.ovog člana etažni vlasnici plaćaju naknadu propisanu članom 30.Zakona na račun pravnog lica koje vrši održavanje.
Stanarine koje etažni vlasnici nisu platili prije otkupa stana uplaćuju se na račun zajednice u kojoj se stan nalazi.

Član 41.

Postupak pokrenut kod suda,odnosno organa uprave do dana stupanja na snagu ovog zakona,po kome nije donijeta pravosnažana odluka,okončaće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 42.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe:
1. odredbe člana 63.Zakona o pivatizaciji državnih stanova(“Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 11/00),istekom roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
2. Zakon o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini(“Službeni list SR BiH“broj 32/87).

Član 42a.

Obavezuje se Zakonodavno-pravni odbor Narodne skupštine Republike Srpske da objavi prečišćeni tekst Zakona o održavanju stambenih zgrada u „Službenom glasniku Republike Srpske“ u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

Predsjednik
Narodne skupštine
Dr Dragan Kalinić, s.r.