ОГЛАС
за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

1. ВСС – дипломирани грађевински инжењер, одсјек за конструкције – 1 извршилац

2. ВСС – дипломирани грађевински инжењер, одсјек за хидротехнику – 1 извршилац

3. ВСС – дипломирани грађевински инжењер, одсјек за нискоградњу – 1 извршилац

4. ВСС – дипломирани инжењер архитектуре – 1 извршилац

УСЛОВИ: Поред Законом прописаних општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

  • За позицију под редним бројем 1 – завршен Грађевински факултет (VII степен), положен стручни испит и посједовање лиценце за: ревизију техничке документације – конструктивна фаза, израду техничке документације – конструктивна фаза и надзор;
  • За позицију под редним бројем 2 – завршен Грађевински факултет (VII степен), положен стручни испит и посједовање лиценце за: ревизију техничке документације – хидротехничка фаза, израду техничке документације – хидротехничка фаза и надзор;
  • За позицију под редним бројем 3 – завршен Грађевински факултет (VII степен), положен стручни испит и посједовање лиценце за: ревизију техничке документације – фаза нискоградње, израду техничке документације – фаза нискоградње и надзор;
  • За позицију под редним бројем 4 – завршен Архитектонски факултет (VII степен), положен стручни испит и посједовање лиценце за: ревизију техничке документације – архитектонска фаза, израду техничке документације – архитектонска фаза и надзор, израду докумената просторног уређења;
  • Посједовање возачке дозволе “Б“ категорије и оспособљеност за рад на рачунару

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа (оригинали или овјерене копије), као и потврде о радном искуству и пословима које је обављао доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4 или путем мејла: zibl@inecco.net

Од кандидата се очекује склоност тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању радних задатака.

Оглас остаје отворен 30 дана објаве у дневном листу Глас Српске.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА