Завод за изградњу а.д.

ПРИЈЕДЛОГ

Бања Лука

-Управни одбор-

Број: 1-2621/2011
Дана: 27.04.2011. године

На основу члана 56. Статута Завод за изградњу а.д. Бања Лука – Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода

С А З И В А

XIV сједницу Скупштине акционара Завода

Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана, 30.05.2011. године (ПОНЕДЕЉАК), у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са почетком у 1200 часова.

За сједницу се предлаже слиједећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д
1. Избор радних тијела Скупштине:

  • предсједавајућег Скупштине
  • Комисије за гласање
  • два овјеривача записника
  • записничара

2. Разматрање и усвајање записника са XIII сједнице Скупштине акционара одржане дана 07.06.2010. год.

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Завода за 2010.год.

4. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању Завода, за период I-XII 2010.год., са

  • Нота –забиљешкама уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2010.годину
  • Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2010.године
  • Извјештај о процјени фер вриједности средстава Завода на дан 31.12.2010.године

5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Завода за 2010.годину

6. Разматрање и усвајање Извјештаја одбора за ревизију по извјештајима о пословању Завода и извјештајима о извршеној ревизији

7. Доношење Одлуке о расподјели нето добити за 2010.годину

8. Разматрање и усвајање Финансијског плана Завода за 2011.годину

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Програма одржавања стамбеног фонда за 2010. годину

10. Разматрање и усвајање Програма одржавања стамбеног фонда за 2011. годину

11. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2011.годину

12. Текућа питања

У случају да се сједница Скупштине не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 14.06.2011.године на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Приједлог материјала за сједницу Скупштине биће објављен на огласној табли Завода,а исти ће бити доступни свим акционарима у канцеларији бр. 4 у приземљу пословне зграде Завода, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, сваким радним даном од дана објављивања овог позива до 27.05.2011.године од 9 до 13 часова.

У раду и одлучивању Скупштине могу учествовати сви акционари лично или путем пуномоћника, који мора имати писмену пуномоћ за заступање. Пуномоћ физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа или овлаштеног лица акционарског друштва Завода, а пуномоћ правног лица мора бити овјерена печатом и потписана од стране одговарајућег лица.

Акционари и пуномоћници акционара дужни су да доставе пријеве за учешће у раду и одлучивању на сједници Скупштине најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР